הצהרה משפטית
 
המידע והחומרים הנכללים באתר זה ניתנים לכם על ידי חברת Mamibot Manufacturing USA Co. , Ltd") Mamibot") למטרות מידע בלבד. אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות הבאים לפני הכניסה לאתר זה ושימוש בו.
על ידי גישה לאתר זה והשימוש בו, או על ידי הורדה של חומרים כלשהם מאתר זה, תיחשב כמסכים לציית ולהיות כפוף לתנאים המפורטים להלן ובמקומות אחרים באתר זה. אם אינך מסכים לתנאים וההגבלות האלה, הפסק לגשת לאתר זה או להוריד חומרים מאתר זה. אם תמשיך לגשת לאתר, תיחשב כאילו קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאים וההגבלות, ועמידה בכל החוקים או התקנות הנלהבים.
 
זכויות קניין רוחני
 
המידע הכלול באתר זה הוא יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בחומרים כלשהם באתר זה עשוי להוות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים המסדירים את החומרים המוצגים באתר זה. החומרים הם יצירות המוגנות בזכויות יוצרים במסגרת ההגנה על חוקי זכויות יוצרים ברחבי העולם ועל הוראות אמנה. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לפרסם מחדש, להעלותם, להעלותם, להורידם, לשלוחם או להעבירם בכל דרך שהיא, ללא אישור מראש ובכתב של מאמיבו. הגישה לאתר זה אינה מעניקה לך רישיון לזכויות הקניין הרוחני של Mamibot או של צד שלישי כלשהו.
 
סימני המסחר המשמשים באתר זה הם בבעלות Mamibot או חברות הבת שלה או בשימוש ברישיון מבעלי הסימנים המסחריים המתאימים. סימנים מסחריים אלה לא ישמשו ללא אישור מראש ובכתב מבעל הסימן המסחרי המתאים.
 
כתב ויתור
 
המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים וטעויות דפוס, והוא מסופק "כמות שהוא" ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת מכל סוג שהוא, כולל אך לא רק, (i) אחריות על דיוק, שלמות, סחירות, אי הפרה של קניין רוחני או כושר לכל מטרה מסוימת או (ii) אחריות לאמינות של כל ייעוץ, חוות דעת, הצהרה או מידע אחר המוצג או מופץ באמצעות האתר. הינך מאשר כי כל עצה, חוות דעת, הצהרה, תזכיר או מידע אלה יהיו על אחריותך הבלעדית. מאמיבוט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן שגיאות או מחדלים בכל חלק של האתר. חברת Mamibot רשאית לבצע שינויים אחרים באתר, בחומרים, במוצרים או במידע הכלולים באתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשום מקרה לא תחול על מאמיבות או על מעניקי הרישיונות / ספקים שלה כל נזק שהוא (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הפרעות עסקיות, אובדן מידע) הנובעים משימוש או אי יכולת להשתמש במידע, גם אם לממיבוט ניתנה האפשרות לנזקים כאלה. כמו כן, ממפיבוט אינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות באתר זה יהיו ללא הפרעות או נטולות שגיאות, או כי פגמים יתוקנו, או שהאתר או השרת שיהפוך אותו לזמין ללא וירוסים או רכיבים אחרים המזיקים. אתה מבין ומסכים כי כל מידע שהורדת או שהושג בדרך אחרת באמצעות האתר נעשה על פי שיקול דעתך ועל הסיכון שלך, וכי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים הנובע מהורדת מידע. חברת Mamibot אינה מתחייבת בשום אחריות לגבי כל הטובין שנרכשו או שהושגו באמצעות האתר או כל עסקה שבוצעה באמצעות האתר.
 
הגבלת חבות
 
בשום מקרה לא תהיה אחראית על כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, הנובע מ:) 1 (השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר; (ii) עלות הרכש של טובין חלופיים הנובעים מכל טובין שנרכשו או הושגו או הודעות שהתקבלו או עסקאות שהוזנו באמצעות האתר; (iii) מידע הכלול באתר; או) ד (כל עניין אחר הקשור לאתר, גם אם ניתנה לממיבוט אפשרות לנזקים כאמור. 
 
לא קשרי לקוחות
 
שום לקוח, ייעוץ, נאמנות או יחסים מקצועיים עם Mamibot או כל אדם אחר הוא מעורב או הוקמה על ידי גישה או שימוש באתר זה.
 
תקשורת אימייל
 
Mamibot ו / או צדדים שלישיים קשורים שלה עשויים, מעת לעת, לשלוח לך הודעות דוא"ל המכילות מידע שיווקי או קידום מכירות וכו '.
ממפיבוט אינה מעניקה כל אישור, ייצוג או אחריות ביחס לתוכן של הודעות דואר אלקטרוני מסוג זה או של טובין או אתרי אינטרנט כלשהם אשר עשויים להתקבל מצד שלישי זה, ואתה מסכים שלממיבוט לא תהיה כל חבות או תהיה אחראית לנזקים כלשהם בכל הנוגע לעסקאות או לקידומים כאלה, לרבות אך לא מוגבל לתשלום ומסירה של טובין, הנובעים מעסקאות עם מפרסמים כאלו באתר.
 
אתרי צד שלישי
 
אתר זה עשוי לייצר תוצאות חיפוש אוטומטיות או לקשר אותך לאתרים אחרים באינטרנט. אתרים אלה מסופקים אך ורק
באדיבות ונוחות לך. אתרים אלה אינם בשליטת מאמיבוט, וחלקם עשויים להכיל מידע או חומר שאנשים מסוימים עשויים למצוא לא ראוי או פוגע. אתה מכיר בכך שממיבוט אינה אחראית לדיוק, ציות לזכויות יוצרים, חוקיות, הגינות או כל
היבט אחר של התוכן של אתרי אינטרנט כאלה. הכללתו של קישור כזה אינה מעידה על תמיכה של אתר האינטרנט על ידי Mamibot או על כל קשר עם מפעיליה.
 
שיפוי
 
הנך מסכים לשפות ולהחזיק בכל אחת Mamibot, החברות הבנות, החברות המסונפות אליה, נושאי המשרה והעובדים שלה, ללא כל תביעה או דרישה, לרבות
שכר טרחת עורך דין סביר, הנעשה על ידי צד שלישי כלשהו הנובע או הנובע מהשימוש שלך באתר, תוך הפרה של התנאים וההגבלות על ידך, או על ידיך או על כל משתמש אחר / חבר בחשבון הרשום שלך, של כל אינטלקטואל רכוש או זכות אחרת של כל אדם או ישות.
 
החוקים השולטים
אתר זה נשלט על ידי Mamibot ממשרדיה בתוך ארה"ב. מי שבוחר לגשת לאתר זה ממיקומים אחרים לעשות זאת
היוזמה שלהם ואחראים לעמידה בחוקים המקומיים החלים, אם וככל שיחולו החוקים המקומיים. בגישה לאתר זה אתה מסכים שחוקי ארצות הברית, ללא התחשבות בעקרונות של חוקי סכסוכים, יחולו על כל הנושאים הקשורים לאתר זה, ואתה מסכים שכל התדיינות משפטית בקשר לאתר זה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של המדינה ואת בתי המשפט הפדרליים הממוקם בדלוור. מאמיבוט רשאית לשנות את התנאים וההתניות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מממוב עשויה למסור לך הודעה סבירה על כך
שינויים והמשך השימוש באתר ישתמעו כהשלמה לשינויים אלה.
 
סיום
Mamibot שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את גישתך לאתר זה או כולו, עם או ללא הודעה מוקדמת.